ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY FAURECIA UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Proč Vám předkládáme tyto zásady zpracování osobních údajů uchazečů?

Skupina Faurecia a v rámci ní společnosti: Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., IČ: 26151197, se sídlem Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav; Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., IČ: 26100045, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČ: 25639587, se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, okres Mladá Boleslav, PSČ 29401; Faurecia Components Písek, s.r.o., IČ: 26105314, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČ: 62909037, se sídlem Plazy č.p. 100, okres Mladá Boleslav, PSČ 29301; Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., IČ: 27848663, se sídlem Průmyslová 537, Pardubičky, 530 03 Pardubice; Faurecia Plzeň, s.r.o., IČ: 29164516, se sídlem Logistická 153, 330 23 Úherce; si Vám dovoluje předložit tyto zásady zpracování osobních údajů, která objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů jsou společnosti v rámci Skupiny Faurecia v České republice, a to Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., IČ: 26151197, se sídlem Bezděčín 125, 293 01 Mladá Boleslav; Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., IČ: 26100045, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČ: 25639587, se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, okres Mladá Boleslav, PSČ 29401; Faurecia Components Písek, s.r.o., IČ: 26105314, se sídlem Průmyslová 466, Pražské Předměstí, 397 01 Písek; Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČ: 62909037, se sídlem Plazy č.p. 100, okres Mladá Boleslav, PSČ 29301; Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., IČ: 27848663, se sídlem Průmyslová 537, Pardubičky, 530 03 Pardubice; Faurecia Plzeň, s.r.o., IČ: 29164516, se sídlem Logistická 153, 330 23 Úherce. Být správcem znamená, že společnost dodržuje zásady zpracování osobních údajů a nakládá s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťuje důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud se ucházíte o zaměstnání u společnosti v rámci Skupiny Faurecia, vytváříte profil na našich webových stránkách, nebo poskytujete společnosti v rámci Skupiny Faurecia Váš životopis, či poptávku po pracovní pozici jinými způsoby (přes pracovní portály, elektronicky, listinným způsobem, na našem dotazníku pro uchazeče, apod.), poskytujete nám Vaše osobní údaje, které zpracováváme v rámci náboru a celého procesu výběru našich nových zaměstnanců.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnosti v rámci Skupiny Faurecia může zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

 • jméno, příjmení
 • titul
 • trvalé bydliště, přechodné bydliště
 • státní příslušnost
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • mateřský jazyk
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • vzdělání
 • řidičský průkaz
 • informace uvedené v přílohách k Vaší odpovědi na inzerát / žádosti / poptávce zaměstnání
 • pracovní zkušenosti / informace o předchozím zaměstnání
 • evidence na úřadu práce
 • fotografie (pokud nám je poskytnete jako přílohu Vašeho životopisu)

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje společnosti v rámci Skupiny Faurecia zpracovávají pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo obdobné smlouvy nebo na základě jejich souhlasu. Nicméně pokud si ponecháme Vaše osobní údaje, abychom chránili naše oprávněné zájmy, např. z důvodu případného právního sporu zahájeno uchazečem, je takové zpracování založeno na základě oprávněného zájmu společnosti jako správce osobních údajů. Také případné předávání osobních údajů uchazečů našim smluvním partnerům, kteří nám pomáhají zajistit aktivity v rámci náboru nových uchazečů, je založeno na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje společnosti v rámci Skupiny Faurecia zpracovávají za účelem zajištění náborového procesu, který zahrnuje mimo jiné odezvu na Vaši žádost o zaměstnání a komunikaci s Vámi během náboru. Osobní údaje také zpracováváme v souvislosti s posouzením Vaší žádosti a informacemi, které jste nám poskytl /a v rámci žádosti o zaměstnání na konkrétní pozici. Naše internetové stránky, případně internetové stránky pracovních portálů, se kterými spolupracujeme, Vám umožňují přiložit k poptávce na konkrétní pozici také přílohy. Tyto přílohy nám poskytujete dobrovolně a osobní údaje v nich uvedené budou zpracovávány pouze za účelem posouzení vhodnosti Vás, jako uchazeče, pro danou pozici.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Naším pravidlem je vymazat údaje nejdéle 3,5 roku poté, kdy jste byl jako uchazeč na konkrétní pozici odmítnut, abychom mohli chránit svá práva a oprávněné zájmy v případném sporu souvisejícím s přijetím do zaměstnání. Pokud nám uchazeč poskytne svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, abychom jej mohli kontaktovat, pokud pro uchazeče máme i jinou vhodnou pozici v rámci Skupiny Faurecia, zpracováváme údaje uchazeče po dobu 5 let.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ve většině případů společnosti v rámci Skupiny Faurecia nesdělují Vaše osobní údaje nikomu mimo danou společnost nebo Skupinu Faurecia. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu nebo povinností společnosti, nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, může společnost předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují v náborovém procesu.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů v případě, že (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, (ii) odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují pro nás žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci, tedy společnosti v rámci Skupiny Faurecia, a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny Faurecia

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů Magdalenu Turkow na e-mailu: poverenec@faurecia.com.